دانلود تحقیق بررسی مسائل ومشکلات مدیران گروههای آموزشی

دانلود تحقیق بررسی مسائل ومشکلات مدیران گروههای آموزشی

قبل از خرید حتما توضیحات را کامل مطالعه نمایید

صفحه اصلی
راهنما
محصولات
درباره ما
قوانین
نقشه سایت
تماس با ما

دانلود تحقیق بررسی مسائل ومشکلات مدیران گروههای آموزشی

12000 قیمت

دانلود تحقیق بررسی مسائل ومشکلات مدیران گروههای آموزشی

دانلود تحقیق بررسی مسائل ومشکلات مدیران گروههای آموزشی

تحقیق بررسی مسائل و مشکلات مدیران گروههای آموزشی

 

 

 

فهرست مطالب:
مقدمه 
هدف ارزشیابی 
عوامل مورد ارزشیابی 
توصیف نظام (برنامه) 
سوالهای مورد ارزشیابی 
طرح ارزشیابی وشیوه اجرای آن 
ابزار اندازه گیری 
روشهای گرد آوری داده ها 
زمینه های آموزشی گروه 
گروه علوم اجتماعی 
گروه قرآن وعلوم حدیث ( الهیات ) 
گروه معارف اسلامی 
گروه زبان وادبیات فارسی 
گروه آموزشی حسابداری 
گروه علوم سیاسی 
گروه علوم تربیتی، گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
گروه چغرافیا وبرنامه ریزی شهری 
گروه زبانهای خارجه 
گروه معماری 
مسائل و مشکلات مدیر گروههای آموزشی دانشگاه مازندران 
مدیر گروه ادبیات فارسی 
مدیر گروه معارف اسلامی 
مدیر گروه جغرافیا 
مدیر گروه تربیت بدنی 
مدیر گروه معماری 
مدیر گروه علوم اجتماعی 
زمینه آموزشی گروه صنایع دستی 
زمینه پژوهشی مدیرگروههای دانشگاه مازندران 
گروه معارف اسلامی 
گروه جغرافیا 
گروه تربیت بدنی 
گروه علوم اجتماعی 
گروه علوم سیاسی 
گروه صنایع دستی 
گروه علوم سیاسی 
گروه حسابداری 
گروه جغرافیا 
گروه علوم تربیتی 
گروه معماری 
گروه حقوق 
گروه ادبیات فارسی 
مسائل و مشکلات مالی 
گروه صنایع دستی 
گروه حسابداری 
گروه زبانهای خارجه 
گروه جغرافیا 
گروه حقوق 
گروه علوم اجتماعی 
نتیجه گیری 
پیشنهادات
منابع 

————

چکیده ای از مقدمه آغازین ”بررسی مسائل ومشکلات مدیران گروههای آموزشی” بدین شرح است:

درانجام هر کاری و تحقق بخشیدن به اهداف کم و بیش مشکلاتی پیش روی مجریان امر خواهد بود. مسلماً گستردگی کارموجب افزوده شدن بر میزان مسائل و متعاقباٌ حجم مشکلا ت خواهد شد. آن چه که باید بیشتر به آن توجه نمود این است که در انجام کارهای بزرگ و خطیر، علی رغم اینکه وجود مشکلات اجتناب ناپذیر می نماید، کوچکترین مشکلات پیامدهایی را خواهند داشت که چون نوع کار ارزش بالایی دارد، این پیامدها نیز چشمگیرتر جلوه می نمایند. درواقع می توان گفت که اگر به ارزش کار توجه شود، مشکلات بزرگ درکارهای کوچک شاید قابل چشم پوشی باشند اما مشکلات کوچک درکارهای بزرگ و شایسته نباید نادیده گرفته شوند و با دیده غفلت از آنها گذشت. درک گذشته بشری به مانشان می دهد که پیشبرد کارها و تحقق اهداف همواره مستلزم سازماندهی امور می باشد. بر این اساس سازمانهای مختلف جهت تحقق اهداف مختلف به منصه ظهور می رسند. هدف توسعه و پیشرفت در هر جامعه مسلماٌ با ارزشترین هدف هر جامعه به حساب می آید وت حقق این هدف را باید سازمانهایی بر عهده گیرند. شاید بتوان گفت که مراکز علمی و پژوهشی و بخصوص دانشگاهها مهمترین مؤسساتی می باشند که می توانند بیشترین کمک را جهت محقق ساختن این هدف داشته باشند. اینکه جامعه تا چه اندازه ودرکدام زمینه ها بتواند پیشرفت وتوسعه یابد ،دردرجه اول به عملکرد همین مؤسسات وابسته باز می گردد. به عبارتی می توان گفت هر اندازه زمینه لازم برای فعالیت مؤسسات علمی و پژوهشی بیشتر فراهم گردد، می توان عملکرد بهتری را از آنها انتظار داشت.
همان طور که اشاره شد هر اندازه نوع کار خطیر وب ا ارزشتر باشد وجود مشکلات حتی در سطح پایین، لطمات بیشتری خواهد داشت. حال با توجه به رسالت عظیم دانشگاهها باید دید که چه مشکلاتی  پیش روی این مراکز وجود دارد.

————

خرید

پرداخت آنلاین